Helsingin Kristillinen Työväenyhdistys

kuva_010.jpg

Yhdistyksen säännöt

1.§

Yhdistyksen nimi on Helsingin Kristillinen Työväen Yhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2.§

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Suomen Kristillisen Työväen Liitto ry:n ohjelman toteuttamiseksi, olla yhdyssiteenä kristillisestä uskosta nousevan yhteiskunnallisen ajattelutavan omaavien ihmisten kesken ja toimia paikkakunnalla työväen parasta edistäen hengellisessä, siveellisessä, tiedollisessa ja taloudellisessa suhteessa kristinuskon pohjalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää hengellisiä kokouksia, luento- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja, musiikki- ja nuorisotoimintaa, matkoja ja retkiä jäsenilleen, ylläpitää kurssi- ja leirikeskusta sekä asuntoloita opiskelijoille ja vanhuksille.


3.§

Yhdistyksen jäseneksi voi tulla jokainen johtokunnan hyväksymä 16 vuotta täyttänyt henkilö kolmen koekuukauden jälkeen. Eroamisestaan on jäsenen ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenen, joka ei johtokunnan muistutuksesta huolimatta suorita jäsenmaksua yhdistykselle, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä. Johtokunta voi myös erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita.

Erotetulla on oikeus valittaa kuuden kuukauden kuluessa johtokunnan päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisesti tai suullisesti jäsenkokoukselle.

4.§

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen päätöksen mukaisen jäsenmaksun. Johtokunta voi kuitenkin erityisistä pakottavista syistä vapauttaa jäsenen tästä maksusta.

5.§

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä juhlia tai toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä sekä tarjoamalla 2§:n 2 mom. mukaiseen toimintaan liittyviä palveluksia.

6.§

Yhdistyksen asioita johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja kuusi varsinaista sekä kolme varajäsentä. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä eroaa ensi vuosina arvalla ja sen jälkeen vuorotellen yksikolmasosa (l/3). varajäsenet valitaan vuosittain. Puheenjohtaja valitaan joka vuosi uudelleen.

Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja varasihteerin.

Johtokunta valitsee keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan käytännön toimenpiteitä. Työvaliokuntaan valitaan neljä jäsentä, viidentenä ja työvaliokunnan puheenjohtajana on yhdistyksen puheenjohtaja. Työvaliokuntaan voidaan valita johtokunnan varajäseniä. Johtokunta ehdottaa vuosikokoukselle henkilöt eri toimikuntiin ja tarpeelliset virkailijat tulevaa toimintavuotta varten.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla.

7.§

Puheenjohtaja valvoo kaikissa asioissa yhdistyksen etua, johtaa puhetta yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa, ei kuitenkaan vuosikokouksessa.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen tehtäviään.
Sihteeri pitää pöytäkirjaa jäsen- ja johtokunnan kokouksista, lähettää kokouskutsut, hoitaa arkistoa ja kirjeenvaihdon sekä laatii vuosikertomuksen. Varasihteeri hoitaa samat tehtävät sihteerin estyneenä ollessa.

Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen rahoja ja omaisuutta, niiden tallettamista ja tilittämistä sekä taloudenhoitoon liittyvän kirjeenvaihdon.

8.§

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja merkitsemään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

9.§

Yhdistys pitää vuosikokouksensa helmi- maaliskuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Vuosikokouksen tehtäviin kuuluu toimittaa:

1. vuosikokouksen virkailijain vaali,

2. Yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,

3. yhdistyksen puheenjohtajan ja johtokunnan muiden jäsenten suljetuin lipuin tapahtuvat vaalit erovuorossa olevien tilalle sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaalit,

4. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen,

5. tarpeellisten toimikuntien valinta,

6. kokouksessa esitettävien kysymysten, ehdotusten ja muiden yhdistyksen toimintaa koskevien asioiden käsittely.

10.§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ovat ennen maaliskuun 15 päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta.

11.§

Jäsenkokouksia pidetään tarpeen vaatiessa. Niissä keskustellaan yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista, valitaan edustajat Suomen Kristillisen Työväen Liitto ry:n edustajakokoukseen ja päätetään yhdistyksen omaisuuden myynnistä tai omaisuuden hankkimisesta. Jäsenkokoukseen sisällytetään, mikäli mahdollista myös esitelmiä, puheita, keskustelua, laulua ja soittoa.

12.§

Kokouksista on ilmoitettava vähintään 4 päivää ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä tai kirjallisilla jäsenille toimitettavilla kutsuilla. Muut tiedonannot annetaan samalla tavalla. Vuosikokouksesta on kuitenkin ilmoitettava 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain määräykset.

13.§

Muutoksia sääntöihin voidaan tehdä vain vuosikokouksessa, jos kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samalla äänten enemmistöllä, mutta on tällainen päätös, tullakseen voimaan, alistettava vähintään kahden kuukauden kuluttua pidettävän toisen kokouksen hyväksyttäväksi, ja on päätös tällöinkin tehtävä samalla äänten enemmistöllä.

14.§

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat Suomen Kristillisen Työväen Liitto ry:lle, käytettäväksi sääntöjen 2. §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen.

15.§

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.